Choď na obsah Choď na menu

ZJAVENIE Panny Márie ct.Márie z Agredy (sv.Nepoškvrneného Počatia Panny Márie / 8.december)

K a p i t o l a   12.

Ako blahoslavená Panna Mária oslavovala svoje Nepoškvrnené Počatie a Narodenie a aké milosti v tých dňoch dostala od svojho božského Syna.

611. Všetky úrady a čestné tituly, ktorými bola Panna Mária v Cirkvi svätej poctená, ako Kráľovná, Pani, matka, Vládkyňa, Učiteľka a všetky ďalšie, nedal Jej Všemohúci len ako prázdne a jalové mená, ale bola s nimi spojená prehojná náplň milosti k tým titulom príslušná, ktorú Všemohúci mohol s každým spojiť. Táto náplň spočívala v tom, že ako Kráľovná vedela o všetkom, čo sa týkalo Jej vlády a rozsahu Jej vlády; ako Pani poznala mieru svojej moci; ako Matka poznala všetky dietky a všetkých, ktorí záviseli na Jej domácnosti, nevynímajúc žiadneho po všetky veky Cirkvi až do skonania; ako Vládkyňa poznala všetkých svojich poddaných; a ako Učiteľka bola obdarená múdrosťou a vedomosťami, ktorými na Jej príhovor má byť poučovaná a riadená Cirkev svätá, tešiaca sa z prítomnosti a pôsobenia Ducha Sv. až do konca sveta.

612. Naša veľká Kráľovná mala teda jasné vedomosti nielen o všetkých svätých, ktorí žili pred Ňou alebo po Nej v Cirkvi svätej, aj ich život, ich skutky, smrť a odmenu v nebesiach, ale aj všetky ríty, obrady, rozhodnutia, sviatky a slávnosti, ktoré sa behom vekov budú v Cirkvi sláviť, všetky príčiny, pohnútky, potreby a príležitosti, pre ktoré budú Cirkvou s pomocou Ducha Svätého ustanovené, lebo Duch Svätý nám v príhodný čas udeľuje duchovný pokrm pre oslavu Pána a pre rozšírenie Cirkvi svätej. Pretože som však o tomto predmete písala na rôznych miestach tohoto životopisu, najmä v druhej časti, nie je teda potrebné znovu to tu opakovať. Z dokonalej vedomosti a primeranej svätosti vznikla v duši nebeskej Učiteľky istá vďačná dychtivosť, aby zaviedla do bojujúcej Cirkvi bohoslužbu, uctievanie a oslavy, aké konajú svätí anjeli vo víťaznom Jeruzaleme a tak, nakoľko by to bolo možné, napodobňovala to, čo tak často vídala konať v nebi, na chválu a oslavu Najvyššieho.

613. V tomto viac než serafínskom duchu začala sama konať mnohé obrady a cvičenia, ktoré boli neskoršie zavedené v Cirkvi; a vštepovala to tiež apoštolom a naliehala na nich, aby ich zavádzali, ako to budú okolnosti dovoľovať. Najsvätejšia Matka nielen že sama vymyslela pobožnosti a cvičenia ku cti umučenia Pána, o ktorých som vyššie písala, ale aj mnohé iné zvyky a obrady, ktoré neskoršie boli zavedené v kostoloch a rehoľných družinách. O čom vedela, že sa to týka bohoslužby a úcty Pána alebo cvičenia sa v cnostiach, to konala a pri Jej múdrosti bolo Jej známe všetko, čo bolo potrebné vedieť. Medzi tými pobožnosťami a obradmi bolo tiež slávenie sviatkov Pána a Jej, ktoré slávila preto, aby obnovovala pamiatku na dobrodenia, ktoré dostala, za ktoré bola povinná ďakovať, ako aj na pamiatku dobrodení, ktoré sa vzťahovali na celé ľudské pokolenie, čím sa snažila klaňať a ďakovať ako za seba, tak aj za všetkých ľudí. Hoci v tomto duchu trávila celý svoj život a nikdy v tom nezľavila ani nikdy nezabudla, predsa však, keď nastúpila túto novú mystickú dobu života, chystala sa sláviť tieto sviatky vynikajúcim spôsobom, pobožnosťami a výkonmi založenými na hlbšom poznaní. Pretože budem písať o iných sviatkoch v nasledujúcej kapitole, tu popíšem iba ako oslavovala svoje Nepoškvrnené Počatie a Narodenie , ktoré sú prvé tajomstvá Jej života. Oslavy týchto pamätných dní a či sviatkov začala sláviť po vtelení Slova; ale po Nanebovstúpení Pána ich slávila slávnejšie, najmä v týchto posledných rokoch svojho života.

614. Ôsmeho dňa v mesiaci decembri oslavovala každý rok svoje Nepoškvrnené Počatie s radosťou a vďačnosťou presahujúcou všetky ľudské slová, pretože táto výsada bola pre vznešenú Kráľovnú najdôležitejšia a najdrahocennejšia a považovala sa za úplne neschopnú dostatočne sa za ňu odvďačiť. Začala svoje cvičenie už večer pred sviatkom a strávila celú noc v obdivuhodných pobožnostiach; prelievala pritom slzy radosti, pokorovala sa, padala na tvár a spievala chvály Pánovi. Živo si pripomínala, že bola spravená z tej istej hliny ako Adam, od ktorého podľa obyčajného prirodzeného poriadku pochádza, že bola ochránená a vyňatá od viny Adama a počatá s takou plnosťou milostí a darov iba preto, že Ju Všemohúci určil pre Seba a vytrhol zo stredu ostatných. Pozvala svojich anjelov, aby Jej pomohli vzdať primerané vďaky a spievala s nimi striedavo nové chválospevy. Potom požiadala aj ostatných anjelov a svätých v nebesiach, aby Jej pomáhali chváliť Boha a po celú tú dobu bola tak roznietená láskou, že Ju Pán musel posilňovať, aby neboli strávené všetky Jej prirodzené sily a nespôsobili smrť.

615. Keď strávila celú noc v tých nábožných cvičeniach, Kristus zostúpil z neba a anjeli Ju posadili na Jeho kráľovský trón, potom všetci vystúpili do najvyššieho neba, kde oslavovanie sviatku pokračovalo s novou slávou, ktorá spôsobila mimoriadnu radosť obyvateľom nebeského Jeruzalema. Najsvätejšia Matka padla tam na tvár a klaňala sa najsvätejšej Trojici, vzdávajúc znovu vďaky za to dobrodenie, že bola vyňatá z hriechu a za svoje počatie bez poškvrny hriechu. Potom opäť zaujala svoje miesto po pravici Krista, svojho Syna a náš Pán akoby sám uznával dobrotu svojho večného Otca za to, že Mu dal Matku takú dôstojnú a takú plnú milosti, vyňatú zo spoločnej viny Adama. Tri božské Osoby znovu potvrdili udelenie Jej tejto výsady, akoby to schválili a uznali za dobré pre svoje zaľúbenie, čím Ju rozoznávali od všetkých ostatných tvorov. Aby znovu opakovali svoje potvrdenie tejto pravdy, vyšiel z trónu hlas v mene Otca, ktorý povedal: “Krásne sú tvoje kroky, Dcéra kniežacia, počatá bez hriechu. Iný hlas v mene Syna povedal: “Celkom čistá a bez tieňa hriechu je moja Matka, ktorá mi dala ľudskú podobu, aby som vykúpil ľudstvo.” A v mene Ducha Svätého hlas povedal: “Celá krásna si, Nevesta moja, celá krásna si a bez škvrny všeobecnej viny.”

616. Medzi týmito hlasmi bolo počuť chóry všetkých anjelov a svätých, spievajúce v ľúbeznej harmónii: “Najsvätejšia Mária, počatá bez dedičného hriechu.” Na všetky tieto pocty odpovedala najmúdrejšia Matka vďakmi, dobrorečením a chválami Najvyššieho, ktoré vzdávala s takou hlbokou pokorou, že to presahovalo všetko anjelské pochopenie. Na zakončení tejto slávnosti bola presvätá Panna povznesená do priameho oblažujúceho hľadenia na najsvätejšiu Trojicu, ktoré trvalo niekoľko hodín, a potom Ju anjeli zas odniesli naspäť do večeradla. Takým spôsobom bolo oslavované Jej Nepoškvrnené Počatie po Nanebovstúpení Jej božského Syna. Teraz sa však ten sviatok slávi celkom ináč. Tento sviatok, ako aj iné sviatky, začala najsvätejšia Mária oslavovať od doby vtelenia Slova, lebo keď poznala, že je Matka Božia, priala si pripomínať si tie požehnania, ktoré obdržala v súvise s touto dôstojnosťou, a preto v poslednej časti svojho života splácala za ne v spojení so svojimi svätými anjelmi vzdávaním vrúcnej vďaky Synu Božiemu, ktorý Ju tak vyznamenal. Ďalšie cvičenia konala, keď sa vrátila z neba, ktoré boli rovnaké, aké som popísala pri iných príležitostiach a zvláštnych dobrodeniach, ktoré obdržala od Boha, a ktoré zväčšovali Jej obdivuhodnú pokoru.

http://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/a4-zvazok/a8-kniha/

Poučenie, ktoré mi dala

Kráľovná anjelov, Mária.

624. Týmito úvahami sa tvoje pochybnosti rozptýlia a čo sa týka ostatného, to prenechaj mojej starostlivosti, nech je tvojou starosťou, aby si ma nasledovala a napodobňovala, lebo čo sa teba týka, to je vlastne účel všetkého, čomu rozumieš a o čom píšeš. Tvojou starosťou má byť, aby si sa cvičila v každej cnosti, ktorú si poznala. Prajem si, aby si tiež pozorovala to, čo robili svätí v snahe, aby nasledovali môjho božského Syna a mňa, lebo ty nie si dlžná Jeho milosrdenstvu menej než oni a k žiadnemu z nich som nebola láskavejšia a štedrejšia, než k tebe. Prajem si, aby si sa v mojej škole naučila láske, vďačnosti a pravej pokore mojej učeníčky, lebo si žiadam, aby si sa v týchto cnostiach vyznamenávala a veľmi pokročila. Všetky moje sviatky by si mala oslavovať s úprimnou zbožnosťou a pozvať všetkých svätých a anjelov, aby ti v tom boli nápomocní, najmä sviatok Nepoškvrneného počatia, v ktorom som bola božskou mocou tak vysoko vyznamenaná a z ktorého som mala obzvlášť veľkú radosť. V terajšej dobe si prajem, s väčšou túžbou vidieť, aby toto tajomstvo bolo ľuďmi uznané a aby Najvyššieho za tento neobyčajný zázrak viac chválili. V deň tvojich narodenín mala by si, nasledujúc mňa, vzdávať Pánovi zvláštne vďaky a konať nejaké mimoriadne skutky v Jeho službe. Ale nadovšetko mala by si urobiť pevné predsavzatie, že v budúcnosti sa budeš znovu snažiť opravdu sa polepšiť. A všetci smrteľníci, namiesto, aby trávili výročie svojich narodenín prejavovaním márnej pozemskej radosti, mali by urobiť podobné predsavzatie. 

Viac na: http://tajomne-mesto-bozie.meu.zoznam.sk/a4-zvazok/a8-kniha/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

ABypeJoppivy - Measuring Blood Tension

8. 10. 2018 21:05

Torsion bras de quelqu'un est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre determination bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/tadalafil-ramipril/